Προσφέρουμε αντικειμενικές και ακριβείς εκτιμήσεις υλικών ζημιών σε σύντομο χρόνο.

Οι υπηρεσίες εκτίμησης κόστους επισκευής οχημάτων που προσφέρονται είναι:

Εκτίμηση από απόσταση

Για μικρές και απλές ζημίες, οι εκτιμητές μας, με τη χρήση προηγμένου λογισμικού προγράμματος, εκτιμούν και συμφωνούν με τους επισκευαστές τις αναγκαίες επισκευές μέσω φωτογραφιών και βίντεο από το ζημιωθέν όχημα σύμφωνα με τις γενικές και προαιρετικές καλύψεις του συμβολαίου του ασφαλισμένου. Η μέθοδος αυτή, είναι μία προηγμένη εναλλακτική της παραδοσιακής πραγματογνωμοσύνης όπου ο εκτιμητής μεταβαίνει στο συνεργείο για να επιθεωρήσει το όχημα.

Πλεονεκτήματα της εκτίμησης από απόσταση

  • Ταχύτητα στην εκτίμηση
  • Χαμηλότερο Κόστος
  • Ταχύτερος Διακανονισμός των Ζημιών
  • Κεντρική διαχείριση διαδικασιών

Εκτίμηση με επίσκεψη στο συνεργείο

Για μεγαλύτερες ζημίες, στις οποίες απαιτείται η επιθεώρηση του οχήματος από τον ίδιο τον εκτιμητή, ένας έμπειρος και εξειδικευμένος μηχανικός επισκέπτεται το συνεργείο με σκοπό την ακριβή εξακρίβωση της ζημίας του οχήματος. Το κόστος επισκευής καθορίζεται κατά το δικαιότερο δυνατόν τρόπο προτιμώντας την επισκευή από την αντικατάσταση των ζημιωθέντων τμημάτων και τη χρήση εναλλακτικών ανταλλακτικών όταν κάτι τέτοιο ενδείκνυται και είναι εφικτό.

Στη περίπτωση που η αξία της επισκευής υπερβαίνει την εμπορική αξία του αυτοκίνητου πριν τη ζημία, υπολογίζουμε το ποσό της αποζημίωσης αφαιρώντας από την εμπορική αξία του οχήματος πριν τη ζημία, τη διασωθείσα αξία του ζημιωθέντος οχήματος.

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Επιπλέον της εκτίμησης του κόστους υλικών ζημιών, προσφέρουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εξακρίβωση της εγκυρότητας του ατυχήματος και της πραγματικής του έκτασης ελέγχοντας και τα άλλα οχήματα που συμμετείχαν στη ζημία
  • Αναπαράσταση του ατυχήματος και της δυναμικής του από εξειδικευμένους στη φυσική και μηχανική επιστήμονες, με τη χρήση προηγμένου λειτουργικού προγράμματος.
  • Επεξήγηση και υποστήριξη των ευρημάτων μας ενώπιον των δικαστικών αρχών
  • Προ-ασφαλιστικοί έλεγχοι με σκοπό να βεβαιώσουμε την ασφαλισιμότητα οχημάτων και να εξάγουμε κατά τρόπο δίκαιο και ασφαλή την ασφαλιζόμενή τους αξία.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος