Λόγω της μεγάλης εμπειρίας που Διαθέτουμε και έχοντας εργαστεί σε μεγάλα projects εντός και εκτός Ελλάδος πάνω στον Έλεγχο (Audit) Πραγματογνωμοσυνών σε παρελθούσες ζημίες ασφαλιστικών εταιρειών και στην ανεύρεση περιπτώσεων απάτης μπορούμε:

  • Μέσω της μεγάλης βάσης δεδομένων που ήδη έχουμε και εξετάζοντας τις φωτογραφίες των ζημιωθέντων οχημάτων, να αξιολογούμε εάν οι πραγματογνώμονες των ασφαλιστικών, κατέγραψαν στις εκθέσεις τους ορθά τις αναγκαίες επισκευές που απαιτούντο και εάν η μέθοδος επισκευής που επέλεξαν ήταν η κατάλληλη.
  • Να αξιολογούμε εάν οι ζημίες που καταγράφηκαν δικαιολογούνται από τη φύση του ατυχήματος
  • Να αξιολογούμε την ποιότητα του υφισταμένου από τις ασφαλιστικές δικτύου πραγματογνωμόνων
  • Να συμβουλεύουμε τις ασφαλιστικές για τη διαδικασία που ακολουθούν από την αποστολή της εντολής στους πραγματογνώμονες τους, μέχρι τη λήψη της πραγματογνωμοσύνης και τον ποιοτικό της έλεγχο είναι η κατάλληλη και η πιο λειτουργική.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος