Η εταιρεία μας παρέχει σε ασφαλιστικές, εμπορικές ή άλλες εταιρείες που διαθέτουν δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Καταγράφουμε και οργανώνουμε τη σωστή διαδικασία για το συντονισμό και έλεγχο των συνεργαζόμενών συνεργείων τους
  • Συμβουλεύουμε σχετικά με τους όρους της συμβάσεως με τα συνεργαζόμενα συνεργεία και ελέγχουμε εάν τα τελευταία, τηρούν τα συμφωνηθέντα
  • Ελέγχουμε περιοδικά τη ποιότητα και τα προσόντα των εργαζομένων στα συνεργαζόμενα συνεργεία
  • Ελέγχουμε τη καταλληλόλητα και τον εκσυγχρονισμό της μηχανολογικής υποδομής των συνεργαζόμενων συνεργείων

Τους παρέχουμε πρόσβαση στο δίκτυο των Ελεγμένων από τη DEKRA συνεργείων που πληρούν τα υψηλά πρότυπά της.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος